Türkçe           English           France           Germany          Rusia           Spain

ANA ARI ÜRETİMİ  VE ANA ARI SATIŞI| SERTİFİKALI
ANASAYFA                                                 VİDEOLAR                                                     ANKETLER                                                     RSS KAYNAĞI                                                     İLETİŞİM

:::::::::( e- market ):::::::::

::: ( Ziyaretci Bilgileri ) :::

.

Arı Satışı (Çerceve arı)

--------- Kraliçe arı------------

İşçi Arı


Ana Arı | Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi

Ana Arı | Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi

Tarih 30 Aralık 2016, 00:38 Editör

]ana arı üretim işletmesi kontrol formu,Damızlık Ana Arı Yetiştiriciliği Talimatnamesi,Damizlik Ari Yetistiriciligi Uygulama Esaslari Talimati,ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ - YouTube,
ana arı üretim sertifikası nasıl alınır,ana arı yetiştiriciliği kursu,tarım bakanlığı arıcılık desteklemeleri,arı sultanı,arı beyi nedir,ari sultani,arı padişahı,ana arı diğer adı
(15.02.2012 tarih ve B.12.0.HGM.0.02.125.02.03-0002 sayılı Makam Olur’u)

1. AMAÇ Bu talimatnamenin amacı, ana arı yetiştiriciliğini denetim altına alarak kamu, özel ve tüzel  kuruluşlarca üstün vasıflı ana arı üretimi ve satış denetimini sağlamaktır.


2. KAPSAM Bu talimatname, kamu, özel ve tüzel kuruluşların ana arı yetiştirme ve satış faaliyetlerini düzenleme ve denetlemede izlenecek yöntem ve esaslara dair hükümleri içerir.


3. TANIMLAR ve KISALTMALAR Bu talimatnamede adı geçen; Arılık: Ana arı üretim faaliyetlerinde kullanılan arılı kovan ve ekipmanların bulunduğu açık ya da kapalı tesis ve alanları, Ana arı boyası: Ana arıyı işaretlemede kullanılan yıllara göre değişik renkteki bitkisel orijinli boyayı, Ana arı nakliye kafesi: Çiftleşmiş ana arıların naklinde ve kolonilere kabul ettirilmelerinde kullanılan 1x1 mm gözenekli kafes telinden (siyah renkli) ve ahşap malzemeden imal edilmiş kafesi, Ana Arı Üretim İzni: Ana arı yetiştiriciliği talimatnamesine uygun üretimyapan işletmelere Bakanlıkça verilen izni ifade etmektedir.    

Ana Arı Yetiştirici Sertifikası: Bakanlıkça düzenlenen ana arı yetiştiriciliği eğitim programlarına katılarak başarılı olan arıcılara verilen belgeyi, AYB: İl Arı Yetiştirici Birliğini, Bakanlık: Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nı, Bakanlık Web Adresi: www.tarim.gov.tr ve www.haygem.gov.tr adresini,

Başlatıcı koloni: Damızlık koloniden aşılanan larvaların verildiği ve 1 gün süreyle tutulduğu ana arısız ve tek katlı (kuluçkalık) olarak düzenlenmiş; arı sütü salgılayan genç işçi arı popülâsyonunun sürekli yoğun tutulduğu, bal ve polen stoku bol olan ve her gün şurupla

beslenen ana arı yetiştirme kolonisini, Bitirici (besleyici) koloni: Başlatıcı kolonide kabul edilen larvaların beslenmesi ve yüksüklerin kapatılması aşamasını gerçekleştirmek için düzenlenmiş ana arılı, iki katlı (kuluçkalık ve ballık) ve ana arı ızgaralı; ana arı yüksüklerinin ve açık yavrulu gözlerin (larva) bulunduğu, genç işçi arı popülâsyonunun yoğun olduğu, bal ve polen stoku yeterli olan ve transfer edilen larvaların yerleştirileceği uygun şekilde dizaynedilen ana arı yetiştirme kolonisini, Birlik: 5996 ve 5200 sayılı yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren arıcı örgütlerini, Çiftleştirme

kolonisi: Ana arının çiftleşme sürecini yaşadığı ve ilk yumurtlamayı gerçekleştirdiği, bakım ve beslemesini yapacak en az bir standart çerçevelik arı mevcuduna sahip çiftleştirme kutusu ya da ruşet kolonisini, Çiftleştirme Kutusu: Çiftleştirme kolonilerinin içinde barındığı çeşitli boyutlarda olan küçük kutu, ruşet kovan veya bölünmüş standart kovanları, Damızlık ana arı: Üzerinde durulan özellikler bakımından seçilen larva kaynağı koloninin ana arısını, Damızlık koloni: Üzerinde durulan özellikler bakımından seçilerek çoğaltmada kullanılan larva kaynağı kolonisini, Ekotip: Sınırlı bir alana doğal olarak uyum sağlamış popülâsyonu,

 İşletme: Ana arı üretim işletmesini, Koloni: Yumurtlayan ana arısı bulunan ve koloni faaliyetlerinin sürdürüldüğü arı ailesini, Merkez Birliği: 5996 ve 5200 sayılı yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren arıcı birliklerinin oluşturduğu üst birliği, Müessese: Bakanlığa bağlı bünyesinde arıcılık birimi bulunan müdürlükleri, Ruşet: Küçük kolonileri barındırmak için kullanılan 3- 6 standart çerçeveli kovanı, TAB: Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’ni HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nü, Yetiştirme kolonileri: Ana arı üretiminde kullanılan başlatıcı, bitirici ve çiftleştirme kolonilerini,


4. EĞİTİM Uygulamalı ana arı yetiştiriciliği eğitimi almak isteyen arıcılar; Üyesi oldukları birliğe işletme tanımlama numarasını da içeren dilekçe ile başvuruda bulunurlar.

 Merkez birlikleri, birlikler tarafından gönderilen başvuru sahibi katılımcıların bölgelerini dikkate alarak, en az 10 gün süreli kurs programı, kurs yeri ve katılımcı sayısını belirler.

 Merkez birlikleri, kurs eğitimcisi olarak, müessese, ziraat fakültesi veya akademik unvan almış ana arı yetiştiriciliği konusunda uzmanlaşmış kişilerden yararlanır.

Merkez birlikleri, kurs programını (eğitici, kurs yeri, katılımcı listesi ve ders programı), eğitim izni almak üzere  Bakanlığa gönderir.

Kursla ilgili bilgiler birlik aracılığı ile katılımcılara bildirilir. Kurs giderleri ve sertifika ücretleri kursiyerlere aittir.

 Kurs sonucunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlık, “Ana Arı Yetiştirici Sertifikası” verir.

Gerek görülmesi durumunda Bakanlık ana arı yetiştiriciliği eğitimi yapar.
Kursa katılmak isteyen, müfredatlarında arıcılık programı bulunan fakülte veya yüksek okul mezunları
için birlik üyeliği ve işletmeye sahip olma şartı aranmaz.  5.YETİŞTİRİCİLİK DEĞERLERİ
Yılda 3.000 (üçbin) adet ana arı yetiştirmeyi hedefleyen bir işletmenin kapasite tespitinde aşağıda
belirtilen asgari değerler baz alınır.

10 adet damızlık koloni,
1000 adet çiftleştirme kutusu,
150 koloni,
- 6 adet başlatıcı koloni,
- 20 adet bitirici (besleyici) koloni,
- 20 adet destek koloni,
- 74 adet çiftleştirme kutularını arılandırmak için koloni,
- 30 adet erkek arı üretimi çalışması yapılan koloni.
İşletmede bulunması gereken asgarî canlı materyal sayısı ve ekipman miktarı bakımından yeterli
değerlerde olması durumunda, teknik olarak kapasite belirlenirken her bir çiftleştirme kolonisi başına
üretilecek ana arı en fazla 3 adet/yıl olarak hesaplanır.

6.BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME
Ticarî maksatla ana arı üretimi amacıyla 900 adet/yıl (300 adet çiftleştirme kolonisi) ve üzeri ana arı
üretimini hedefleyen işletme, Bakanlıktan üretim izni almak zorundadır.
300 veya 600 adet/yıl kapasite ile üretim yapmak isteyen işletmeler de üretim izni alabilirler.
Ana arı üretim izni talebinde bulunacak AYB üyesi gerçek veya tüzel kişilerin işletme tanımlama
numarasının da belirtildiği dilekçelerinin ekinde aşağıdaki belgeler bulunmak zorundadır.
Ana arı yetiştirici sertifikası,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
AYB üyesi olduğuna dair belge, (Üniversite ve Bakanlık arıcılık birimlerinden bu belge
istenmez)

Üretimde kullanacağı damızlık materyaline ilişkin belge,
Damızlık materyali temin veya tescil edilmesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen belgelerden herhangi
birisi ile üretim sezonu başında (01 Mart  - 31 Mayıs) kayıtlı bulunduğu Bakanlık İl Müdürlüğüne
başvuruda bulunur.


- Bakanlıkça damızlık üretim izni verilmiş işletmelerden alınmış ana arıya ait fatura,
- Müesseselerden satın alınmış ve hangi ırk veya ekotip olduğunu gösteren, “ana arı
üretiminde damızlık materyal olarak kullanılabilir” ifadesini içeren belge,
- Üretici kendi belirleyeceği yöreye has ekotip arılarla üretim yapacak ise konuyla ilgili
kamu kuruluşlarından (Üniversite veya Müessese) alınmış “ana arı üretiminde damızlık
materyal olarak kullanılabilir” ifadesini içeren belge,- Bakanlıktan ana arı üretim izni almış, izole bir bölgede koruma altına alınan genetik
değere sahip arı ırkı veya ekotiple üretim yapan işletmelerden alınmış damızlık
materyal olarak kullanılan ana arıya ait fatura,
- İzole bölge kapsamında koruma altına alınan alanlarda ana arı üretmek isteyen gerçek
ve tüzel kişilerde, üretimde kullanacağı damızlık materyal ile ilgili belge aranmaz.
(Damızlık ana arı materyali temin edilebilecek işletmeler Bakanlık web sayfasında yayınlanmaktadır.)
Bakanlık, arıcılık konusunda akademik unvana sahip üniversite öğretim üyesi ve müfredatlarında
arıcılık programı bulunan fakülte veya yüksek okul mezunu müracaat sahiplerinden “Ana Arı
Yetiştirici Sertifikası” aramaz.
İşletme faaliyet alanı içerisinde ana arı üretiminin de bulunduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile
ana arı yetiştirici sertifikasına sahip şahıs/şahıslarla tüzel kişi arasında noterce onaylanmış sözleşme
olması gerekmektedir.


Başvuruyu değerlendirecek Bakanlık İl Müdürlüğü’nde;

İlgili Şube Müdürü,
İl müdürlüğünde görevli arıcılık konusunda deneyimli bir teknik eleman,
İl müdürlüğünde görevli bir veteriner hekim,
HAYGEM’ce görevlendirilecek konu uzmanı,
Arıcının üyesi olduğu AYB ve/veya TAB temsilcisinin katılımlarıyla 5 ya da 6 kişiden oluşan
bir komisyon kurulur.
Komisyonca yerinde yapılan denetleme ve değerlendirme sonucunda oybirliği ile alınacak karara göre;

ana arı yetiştiriciliği için gerekli niteliklere ve altyapıya sahip gerçek veya tüzel kişiye ait işletme için
“Ana Arı Üretim İşletmesi Değerlendirme Formu” (EK:1) düzenlenir. İşletmede üretimde kullanılan
materyallerden numune alınarak ihbarı mecburî hastalıklar yönünden ilgili lâboratuvarda kontrolü
yaptırılır. Uygun görülmesi durumunda ana arı üretim izni verilmek üzere tüm belgeler HAYGEM’e
gönderilir. Yeterli bulunan işletmeye HAYGEM tarafından “Ana Arı Üretim İzni” verilir. İşletmenin
kapasitesi de HAYGEM tarafından belirlenir. Yapılan değerlendirme sonucunda işletme ana arı
üretimi için yeterli bulunmaz ise belirlenen noksanlıklar ilgiliye yazılı olarak bildirilir ve komisyonun
uygun gördüğü sürede giderilmesi istenilir. Verilen süre sonunda işletme tekrar yerinde değerlendirilir.

Üretim izni alacak işletmelerin kapasiteleri 300, 600, 900, 1800, 3000, 6000, 9000, 12000,
15000,….adet/yıl şeklinde belirlenecektir.

Ana arı üretim izni alacak 6000 adet /yıl ve üzerinde üretim yapmayı plânlayan işletmelerin üretim
izni aldığı tarihten itibaren 3 ay, daha önceden üretim izinli işletmelerin ise talimat yayınlanmasını
takip eden 6 ay içerisinde; işletme bünyesinde üretimden sorumlu ziraat mühendisi (zooteknist) veya
veteriner hekim veya arıcılık teknikeri istihdam etmesi gerekir. İşletme sahibi ve üretimden sorumlu
kişi üretim kalitesi ve tekniği açısından Bakanlığa karşı sorumludur.
İzole bölgelerde koruma altına alınan arı ırkı veya ekotipinden farklı ana arının üretimine hiçbir
şekilde izin verilmez.

HAYGEM, “Ana Arı Üretim İzni” verdiği işletmelerin ismini ve kapasitelerini Bakanlıkweb adresinde
yayınlar.


 7. KAPASİTE
Kapasitesini artırmak isteyen üretim izinli işletmeler, üretim sezonu başında (01 Mart-31 Mayıs) bağlı
bulundukları Bakanlık İl Müdürlüğü aracılığı ile HAYGEM’e dilekçe ile başvuruda bulunurlar.
Üretimin sürdürüldüğü yerdeki Bakanlık İl Müdürlüğünde, HAYGEM’in yetkilendirmesi ile 6.
maddede belirtilen komisyon oluşturularak, işletmenin kapasite artırım talebi yerinde incelenir.
İnceleme sonucunda düzenlenen Ana Arı Üretim İşletmesi Değerlendirme Formu ve ilgili belgeler
nihaî karar için HAYGEM’e gönderilir. İşletmenin kapasitesi HAYGEM tarafından belirlenir.
HAYGEM, işletmelerde yapılan kapasite değişimlerini  Bakanlıkweb adresinde yayınlar. İşletmeye
ayrıca bilgi verilmez.


HAYGEM ve/veya komisyon kapasite belirlemede gerek görmesi durumunda, işletmenin ürettiği (en
az 5 adet) ana arıların canlı ağırlık ve sperma sayısı ile hastalık bakımından incelenmesini talep
edebilir.


8. ANA ARI ÜRETİMİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI VE SATIŞA SUNULMASI
Ana arı üretim izni verilen işletmeler bakanlıkça kayıt altına alınır. Her işletmeye Bakanlıkça bir kod
numarası verilir. Yetiştirilen ana arılar pazarlanırken, ana arı nakliye kafesleri üzerine kod numarası,
yetiştiricinin adı- soyadı veya ticaret unvanının yazılması, ana arıların o yılın  rengi (0-5 mavi, 1-6
beyaz, 2-7 sarı, 3-8 kırmızı, 4-9 yeşil) ile işaretlenmesi ve kafeste ana arıya refaket eden 6-8 adet genç
işçi arı bulunması zorunludur.


9. ÜRETİM SÖZLEŞMESİ
Üretim kapasitesi 3000 adet/yıl ve aşağı olarak belirlenen işletmeler, ana arı üretim izni almış yalnız
bir ana arı üreticisi ile üretim sezonu başında üretim sözleşmesi yapabilirler. Sözleşme, imzalanmasını
takip eden 15 gün içerisinde bağlı olunan Bakanlık İl Müdürlüğüne ibraz edilir. Sözleşmenin bir
örneği il müdürlüğünce HAYGEM’e gönderilir. Yukarıda belirtilen şartlarda üretim izni almış bir
üretici yalnız bir AYB ile sözleşme yapabilir.


10.İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI
İşletme, aşağıda belirtilen şartlara uymak zorundadır.
Ana arı üretim izni verilen günden başlayarak, üretim faaliyetlerini sezon boyunca hangi
tarihlerde hangi bölgelerde sürdüreceğini Bakanlık il müdürlüğüne bildirmek,
Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir il sınırları içinde 01 Nisan – 15 Mayıs,
diğer illerde 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında işletmesinin kontrolünün yapılmaması
durumunda, işletme denetiminin yapılması için arılığının bulunduğu Bakanlık il müdürlüğüne
ve birliğine bilgi vermek,
İşletmenin kapasitesi ne olursa olsun, her ana arı üretim biriminde (bir arılık) en fazla 2000
kutu ile üretim yapmak,
9. maddede belirtilen ana arı üretim sözleşmesinin fesih olması halinde en geç 7 gün içerisinde

İl Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek,
Bakanlıkça yapılacak her türlü kontrol ve denetime yardımcı olmak, kontrol ve denetim
giderlerini (araç temini, lâboratuvar) karşılamak,
Ana arı üretim ve satış faaliyetiyle ilgili yapılan bütün iş ve işlemleri kayıt altına almak,
istenmesi hâlinde söz konusu kayıt ve belgeleri yetkililerin incelemesine sunmak üzere en az 3
yıl süre ile saklamak,İşletmesinde üretimine müsaade edilen damızlık ana arı ırkı dışında başka ırk ana arı
yetiştirmemek, ticaretini ve reklamını yapmamak,
Genetik kirliliğe neden olmamak için ülkemiz ırkı yadaekotipi olmayan arılardan ana üretimi
yapmamak,
Bakanlıkweb sitesindeki yayınlanan kapasite ölçüsünde üretim ve satış yapmak,
Üretimde kullanılan kovanlar, ruşet kovanlar ve çiftleştirme kutularının üzerine ana arı üretim
iznine esas işletme kod numarasını yazmak,
 Herhangi bir nedenle üretim faaliyeti durdurulduğu zaman bunu bir ay içerisinde Bakanlık il
müdürlüğüne ve birliğine bildirmek,


11.DENETİM
Üretim izni almış işletmeler;
İl müdürlüklerince 6. maddede oluşturulan komisyon tarafından (HAYGEM’ce
görevlendirilecek konu uzmanı hariç) her yıl 01 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında en az
bir defa olmak üzere denetlenir. Komisyona, gerek görülmesi durumunda uzman çağrılabilir.
Komisyonlar, bölgelerine il dışından gezginci olarak gelen ana arı işletmelerini de
denetleyeceklerdir.
Komisyonun gerek görmesi durumunda işletmede üretimde kullanılan materyallerden numune
alınarak ihbarı mecburî hastalıklar yönünden ilgili lâboratuvarda kontrol yaptırır.
 Denetleme sonucu düzenlenen “Ana Arı Üretim İşletmesi Kontrol Formu”  (EK:2) 31
Temmuz tarihine kadar işletmenin kayıtlı olduğu il müdürlüğüne ve HAYGEM’e gönderilir.
 İşletme, bünyesinde, izin verilen kapasite ölçüsünde ideal canlı materyal ve ekipman sayısını
korumak zorundadır. Aksi takdirde işletmenin kapasitesi, kontrollerde tespit edilen işletme alt
yapısı ve komisyonca önerilen üretim kapasitesine göre HAYGEM tarafından düşürülebilir.
Kapasite düşümleri  Bakanlıkweb sitesinde güncellenerek yayınlanır. İşletmeye ayrıca bilgi
verilmez.
 İşletmede kullanılan damızlık ana arılar en fazla 2 yaşına kadar kullanılır. İki yaşını dolduran
damızlık ana arıların değiştirildiği belgelendirilmeli ve denetimlerde ibraz edilmelidir.
Ana arı işletmesi kayıtlı olduğu ilin dışında gezginci olarak bulunması hâlinde, üretilen ırk
özelliklerinin bozulmaması için bölge ve yer seçiminin daha hassas yapılması, bu konuda ana arı
işletmelerine yardımcı olunması ve ana arı işletmelerinde damızlık ana arıya bağlı olarak üretilecek
ana arılar dışında başka bir arı ırkının işletmede bulundurulmaması esastır. Birden fazla ırkla çalışacak
üretim birimleri arasında en az 15 km mesafe bulunması şarttır.


Komisyon, üretilen ana arıların kalite açısından denetlenmesiyle ilgili olarak, yumurtlayan ana arılı en
az 50 çiftleştirme kutusunda koloni gücü ve ana arının yumurtlama düzenini inceleyerek rapor tanzim
edebileceği gibi, gerek görmesi hâlinde yumurtlayan en az 5 ana arıda canlı ağırlık başta olmak üzere
sperm sayısı gibi özellikler bakımından inceleme yapılmasını sağlar ve sonucu işletme sahibine
bildirir.
Komisyonca yapılacak denetimlerde üretim tekniğine uygun üretim yapmayan ve talimata aykırılık
tespit edilen ana arı işletmeleri, eksikliklerinin giderilmesi hususunda uyarılır. Belirtilen süre
içerisinde eksikliklerini gidermeyen işletmelerin üretimleri bir yıldan az olmamak şartıyla geçici
olarak durdurulur. Bir sonraki incelemede aynı eksikliklerin tespit edilmesi durumunda bu işletmelerin
ana arı üretim izinleri komisyonun önerisi ile Bakanlık tarafından 5 yıl süre ile iptal edilir. Ayrıca, AYB’den ayrılan veya ihraç edilen üyelere ait işletmeler ile Bakanlıkça kabul edilebilir bir
gerekçeleri olmadan üst üste iki yıl süre ile üretim yapmayan ve/veya denetimini yaptırmayan
işletmelerin üretim izinleri Bakanlık tarafından iptal edilir.
Bakanlık gerek görmesi hâlinde ana arı üretim işletmelerinin denetimini ayrıca yapar veya yaptırır.

12.GENEL HÜKÜMLER
Önceden üretim izni almış ve üretim izni alacak işletmeler, talimatnamede geçen hüküm ve
sorumlulukları kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
Talimatnamede belirtilmeyen konularda karar vermeye ve tedbir almaya Bakanlık adına HAYGEM
yetkilidir.
31.03.2011 tarih ve B.12.0.TUG.0.07.02.010-09 sayılı Makam Olur eki “Ana Arı Yetiştiriciliği
Uygulama Esasları Talimatnamesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu talimat onaylandığı tarihte yürürlüğe girer

                                                                               İNDİR

Bu haber 2662 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Damızlık Anadolu Arısı | Üretimi | Satışı

Bal Arılar Hakkında Bilgi

Bal Arılar Hakkında Bilgi Bal Arılar Hakkında Bilgi ile ilgili bulunanlar. arılar hakkında bilinmeyenler|arılar hakkında bilgi madde madde ...

Damızlık ana arı ve ana arı desteklemesi.!

Damızlık ana arı ve ana arı desteklemesi.! 18.8.2017 tarihli ve 30158 sayılı resmi gazetede yayınlanan "2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin...

Siparişver
Canlı destek


Arıcılık El Kitabı (e-kitap)

HABER ARA


Gelişmiş Arama

ANKET

HANGİ IRK ARI İLE ÇALIŞILMALI.?
Tüm Anketler

.......Erkek Arı.......Arılar Hakkında Detaylı Bilgiler15 Ocak 2018

........ANA ARI......

Queen bee production | Queen bee sale | Certified


Türkiye nin en kaliteli Arıcılık, araştırma geliştirme merkezi Dünyada Bulunan Arı Irklarını Ülkemizde arıcılık sektörünün hızlı gelişimini sağlamak ve Anadolu arıları başta olmak üzere - Karniyol ana arı satışı - Kafkas ana arı satışı - İtalyan ana arı satışı - Belfast ana arı satışı - Buckfast ana arı satışı - Anadolu ana arı satışı - Yığılca ana arı satışı - Muğla ana arı satışı - Damızlık Karniyol ana arı satışı - Damızlık Kafkas ana arı satışı - Damızlık İtalyan ana arı satışı - Damızlık Belfast ana arı satışı - Damızlık Buckfast ana arı satışı - Damızlık Anadolu ana arı satışı - Damızlık Yığılca ana arı satışı - Damızlık Muğla ana arı satışı - üretimi ve arı satışı yapmaktayız . Ülkemizde de farklı ırkların Adaptasyonunu sağlamak için siz arıcıların hizmetindeyiz. Bizleri güvenle tercih edebilirsiniz Her Irktan,cinsten Ana Arımız mevcuttur.