Ana Arı | Arıcılık Sektöründeki Olumlu Gelişmeler.


Açıklama: Sitemizde benzer Konular: arıcılık sektör raporu,arıcılık projesi örnekleri,fao,Arıcılık Sektörünün Gelişmesine Yönelik Arı Sağlığı,Türkiye'yi arıcılıkta zirveye oturtmak istiyoruz,Arıcılık sektöründe en çok bal üretimi hedeflenir. Arıcılık, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda önemli gelişme kaydeden bir sektör haline gelmiştir
Kategori: ARICILIK | HABERLERİ | TEKNİK BİLGİ
Eklenme Tarihi: 24 Ocak 2017
Geçerli Tarih: 20 Haziran 2018, 02:38
Site: ANA ARI ÜRETİMİ VE ANA ARI SATIŞI| SERTİFİKALI
URL: http://aridostlari.com/haber/222-aricilik-haberleri-teknik-bilgi-ana-ari-aricilik-sektorundeki-olumlu-gelismeler.html


Anadolu’da geleneksel olarak yapılan arıcılıkdünyadaki gelişmelere koşut olarak önemlideğişimler geçirmiştir.

 Geçmiş otuz yıllık süreçtekoloni sayısı yaklaşık iki kat bal üretimi ise üç katartmıştır. İlkel kovanların yerini modern kovanlaralmış, hastalıklarla mücadele ve damızlık materyalkullanımı gibi teknik arıcılığın gerektirdiğiuygulamaların kullanımı yaygınlaşmış ve gezginciarıcılığın da etkisiyle koloni başına bal üretimindeönemli artışlar olmuştur (Şahinler ve ark.,2003).

Ancak Türkiye koloni sayısını daha fazlaartırmadan verimliliği etkileyen tüm unsurlarıdenetim altına alarak koloni başına bal verimini vetoplam bal üretimini iki katına çıkaracak potansiyelitaşımaktadır.

Arıcılık teknikleri bir taraftanverimliliğin ve toplam bal üretiminin artmasına yolaçmakta, bir taraftan da bu tekniklerin yanlışuygulanmasıyla önemli sorunlar yaşanmaktadır.

Hastalık ve zararlılarla mücadele amacıylakullanılan pestisitlerin, naftalinin ve antibiyotiklerinkalıntıları, piyasaya sürülen sahte ballar, ballarınticari glikoz ve nişastalı ürünlerle karıştırılması veyahasat döneminde arıların şeker şurubu ve benzeribesinlerle beslenmeleri arı ürünlerinin saf, doğalimajını bozmakta, tüketicilerde kaygı ve isteksizlikyaratmaktadır.

 Ayrıca bu uygulamalar Türkiye’ninbir çok Avrupa Birliği ülkesi ve A.B.D’ ne yaptığı balihracatında da en önemli sorunlarıoluşturmaktadır.Yıllara göre değişmekle birlikteyılda 5-10 bin ton bal ihracatı yapılan ülkemizdekalıntı sorunu nedeniyle büyük güçlükleryaşanmaktadır. Dünyada en büyük ihracatçı olanÇin’ in Avrupa ve Amerika pazarlarından antibiyotikve pestisit kalıntıları nedeniyle ballarının geridönmesi Türk balının ihracatında yeni olanaklaryaratmıştır. Nitekim 2001 yılında Türkiye’ denA.B.D’ ye 71 ton bal ihraç edilmişken 2003 yılında2223 ton bal ihraç edilmiştir (Parker, 2004).

AncakTürk ballarında da zaman zaman kalıntı sorunuyaşanmakta ve bu konu tüm sektörü etkilemektedir.

Avrupa’ da arı hastalıklarının tedavisinde antibiyotikkullanımı yasaklanmıştır. Avrupa Birliği onaylanmışilaçların dışındaki hiçbir ilacın arıcılıkta kullanımınaizin vermemektedir. Bir çok ülkede ithalatçı firmalarkendi kriterlerini belirlemekte ve bal alımını bu kriterlere göre yapmaktadırlar. Avrupa ve ABD’ yeihraç edilen ballarda naftalin, çeşitli antibiyotikkalıntıları ve balın doğal yapısını bozan şekerşurubu, ticari glikoz ve nişastalı ürün karışımlarınedeniyle çok önemli sorunlar yaşanmaktadır.

Hemyasal hem de mesleki yaptırımlar, etkin denetim vesektörel organizasyonla belirtilen sorunlarçözüldüğü takdirde Türkiye bal ihracatında çokönemli gelişmeler yaşanacaktır (Sunay ve ark.,2003).Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesindeüreticilerin örgütlenmesi ve kayıt altına alınabilmesiamacıyla arıcılık birlikleri ve merkez birliğikurulmuş, üretilen ürünlerin bütün süreçlerdedenetlenebilmesi için de Türk Gıda Kodeksi’ ndebal tebliğ ve bal eylem planı uygulamayakonulmuştur.

 Resmi Gazete’ de yayınlanan baltebliğinde temel petek, bal mumu ve balın tanımıve içeriği, balın naftalin, ticari glikoz ve nişastaiçermeyeceği, bala hiçbir katkı maddesikatılamayacağı, balda bulunabilecek maksimumpestisit kalıntı miktarları ve baldaki veteriner ilaçlarıtolerans düzeyleri, balın ambalajlanması,etiketlenmesi, taşınması, depolanması ve tescil vedenetimine ilişkin hükümler açık olarak belirtilmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tüketici sağlığınıkorumak ve bal ihracatının artırılması için bal,balmumu ve temel peteğin uygun, hijyenikortamlarda üretilmesine yönelik bal eylem planıuygulama talimatını hazırlayarak ülke genelindekitüm birimlerine iletmiştir. Bu çerçevede bal üreten,toplayan, ambalajlayan, depolayan ithal ve ihraçeden kişi ve kuruluşlar kayıt altına alınacaktır. Balve temel petek üretici ruhsatı, bal toplamamerkezlerinde ve bal mumu temel petekişletmelerinde tutulacak kayıt formları, kullanılacakilaçlarla ilgili işletme kayıt defterleri hazırlanmış veböylece balın üretimden tüketiciye ulaşana kadartüm süreçte ruhsatlı, kayıtlı ve kurallara uygun,denetlenebilir ve kontrol edilebilir bir sistemiuygulamak amaçlanmıştır.

Kamusal alanda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,Orman Bakanlığı, İl Özel İdareleri ve bazı fon, vakıfve projelerden arıcılığa son otuz yıl içinde yaklaşık100 trilyon TL kaynak aktarılmıştır (Gürses ve İnci,2003). Bu kaynaklar büyük ölçüde koloni ve arımalzemeleri dağıtımında kullanılmış, bu amaçlayürütülen projeler iyi izlenmemiş, yöntemler iyibelirlenmemiş ve bu kaynaklardan etkinyararlanılamamıştır. Türkiye koloni sayısı ve km2 yedüşen arı yoğunluğu bakımından dünyada ilksıralarda yer almaktadır (Fıratlı ve ark., 2000). Artıkamaç koloni sayısını artırmak olmamalıdır.Verimliliği ve kaliteyi artırarak denetime uygunörgütlü ve kayıtlı bir sisteme geçilmesi zorunludur.Son yıllarda bu yanlıştan dönülmesi ve verimliliğietkileyen en önemli unsurlardan biri olan damızlıkmateryal (ana arı) kullanımının birlikler kanalıyladesteklenmesi sektör için çok önemli bir gelişmeolmuştur.

SonuçZengin bitki örtüsü, iklimsel özellikleri ve insankaynağı dikkate alındığında Türkiye’de arıcılık hemülke insanına sağlıklı ürünler sunabilecek hem deönemli ihracat geliri sağlayabilecek potansiyeli olanbir sektördür. Bu nedenle arıcılığın bilgi veteknolojiyi az kullanan, dağınık, örgütsüz, kayıt dışıve denetlenemeyen yapıdan bir an önce kurtulmasıgerekir. Örgütlenmenin teşviki, desteklerin dahaetkin kullanımı, denetim ve standartlara uygunüretim için yasal mevzuatın düzenlenmesi önemliadımlardır.

Ancak arıcılık profesyonelce yapılan birmeslek olarak algılanmadığı ve sektör bir bütünolarak örgütlenip oto kontrolünü yapmadığı sürecekamusal alanda atılan adımlar yetersiz kalacaktır.Arıcılık etiği ile ilgili kuralların çoğu yasalar veyönetmenliklerde geçmektedir. Tarım ve KöyişleriBakanlığı’ nda bir şube çatısında 4-5 teknikelemanla ve taşradaki hantal ve karmaşık teşkilatyapısı içinde yeterli ve etkin denetimingerçekleştirilmesi olanaklı değildir.

Yasalmevzuatın uygulanması büyük ölçüde meslekiörgütlenme ve mesleğin etik ilkelerinin çok iyikavranması ile olacaktır. Her meslek grubundaolduğu gibi arıcılıkta da bilgisizlikten veaçgözlülükten kaynaklanan yanlış uygulamalar herzaman olacaktır. Ayrıca arıcılık sektörü doğasıgereği bu olumsuzluklara oldukça açıktır.

Bunedenle Türkiye’ de arıcılık karlılığı vesürdürülebilirliği sağlayacak şekilde bilgi veteknolojiyi kullanan, örgütlü, etik kuralları olan vebu kurallara büyük ölçüde uyulan bir meslek olarakyapılanmalıdır.