Koloni çöküş (CCD) hastalığı


Açıklama: Koloni Çöküş Sendromu ile BeeMonitor'ün ilgisi nedir?-Koloni çöküş Sendromu (CCD) işçi arıların birden bire ortadan yok olması şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır.Koloni Çöküş Sendromunun Nedeni Stres Altındaki Genç Arılar Olabilir
Kategori: ARICILIK | ARI HASTALIKLARI
Eklenme Tarihi: 16 Mayıs 2017
Geçerli Tarih: 20 Haziran 2018, 02:36
Site: ANA ARI ÜRETİMİ VE ANA ARI SATIŞI| SERTİFİKALI
URL: http://aridostlari.com/haber/235-aricilik-ari-hastaliklari-koloni-cokus-ccd-hastaligi.html


Türkiye’de arıcılık çok eski yıllardan beri geleneksel olarak yapılmaktadır.Ülkemiz bitki florasının genişliği, çiçeklenme zamanınınhemen hemen bütün bir yıl devam etmesi, kovan yapımında kullanılacakağaç sorunuyla karşılaşılmaması gibi olumlu şartlara; yeterliiş gücünün varlığı, toprağa bağlılığın olmaması ve büyük yatırımlargerektirmemesi gibi faktörler de eklenince arıcılık önemli bir gelirkapısı halini almıştır.

Gelişen arıcılık sektörü zamanla ticari gelir kapısı halini alıncaarılarda görülen belli başlı hastalık ve zararlılar da önem kazanmış,bunlarla mücadele yöntemleri araştırılıp tedavi yöntemleri bulunmuştur.Arıcılıkta ilaç kullanımına ikinci dünya savaşından sonrabaşlanılmış, hastalık ve zararlılarda belirli ölçüde azalma sağlanmıştır.Günümüz arıcılık sektöründe, bilinen hastalık ve zararlıların yanısıra hala bilinmeyen ya da henüz adlandırılmamış birçok hastalıkve zararlı faktörüyle de başa çıkmak için çalışmalara devam edilmektedir.Yeni yöntemlerle sağlıklı ve bol verimli arıcılığın nasıl yapılacağıyönünda araştırmalar da yürütülmektedir.Son yıllarda arıcılığımızı tehdit eden hastalıklardan biri olarakkoloni çöküş hastalığı karşımıza çıkmaktadır.Koloni çöküş hastalığı (CCD) işçi arıların birden bire ortadanyok olması şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Tarih boyunca butip ortadan kaybolmalar daha önceden de belirtilmiş ise de CCDterimi, ilk defa 2006 yılının sonlarında Kuzey Amerika’da giderek büyüyenve fazla miktarda olan kayıplar için kullanılmıştır.Son 2 yıl içerisinde, dünyanın pek çok ülkesinde bal arısı kayıplarınınolduğu bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili detaylı raporlar ABD, Kanada,Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere’den gelmiştir. En çokkaybın Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu tespit edilmiştir. Bu kayıplarınsebebi araştırıldığında herhangi bir hastalığa bağlanamayıpKoloni Çöküş Bozukluğu/Sendromu (CCD) olarak adlandırılanyeni bir durum ya da arı fenomenleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

CCD için herhangi bir sebep bulunamamış olmakla birliktekolonilerin sönmeye devam etmesi ciddi araştırmalar yapılmasınasebep olmuştur. Birçok araştırmacı bu yeni hastalığın tek bir sebebininolmadığını, bir seri zararlı, patojenler, zirai ilaçlar, viral etmenlerve ilaç kullanımının arılarda hafıza kayıplarına yol açtığını, böyleceuçuşa çıkan arıların kovanlarını tekrar bulamadıklarını, arıların vearıcıların bakım beslemesi ile iklimsel değişikliklerin koloni kayıplarınasebep olduğunu düşünmektedir.Bazı araştırmacılar CCD’ye sinir sistemlerini etkileyerek çalışanneonikotinoidler olarak bilinen yeni sınıf böcek ilaçlarının tarımdakullanılmasının sebep olduğunu da düşünmektedir.   Hastalığın belirtisi olarak;

• Kovandaki yetişkin arıların birden biretamamen yok olması, çevrede kaybolanarılara ait ölülerin
bulunamamasıveya çok az bulunması.

• Kolonide kapalı yavru gözleri olmasınarağmen arıların kovanı terk etmesi

• Yeterli yiyeceğin (bal ve polen) kovandaolmasına rağmen arıların kovandabulunmaması.Bunların yanı sıra mevcut kuluçkaların bakımıiçin yetersiz işgücüne sahip olması ve arılarayapılan beslemeyi tüketmeye isteksiz davranmalarıgörülen en önemli belirtiler olaraköne çıkmaktadır.Normalde en fazla %20 olan koloni kış kayıplarıbu hastalıkta %60-80’lere ulaşırken bazıarcılık işletmeleri bütün kolonilerini kaybetmektedir.Türkiye, yeryüzündeki bal arısı ırklarının yaklaşık%20’sini bulundurmaktadır.

Üç kıta arasındabulunan Türkiye, arı ırkları farklı iklim şartlarınaadapte olabilen ırk ve ekotipleri bünyesindebulundurmaktadır. Bulundukları ortama adapteolan maksimum verim elde edilen bu ırklarındışarıdan getirilen farklı ırklarla gelişigüzel birleştirmelerdeoluşacak dejenerasyonları da düşünerekülkemize özgü arıları daha ciddi olarakkoruma altına almamız gerekmektedir.Ülkemizde yoğunluğu Akdeniz bölgesindegörülen ölümlerin sebebinin araştırılmasındaiklim şartlarındaki anormal değişmeler olduğu,arı hastalık ve zararlıların bu ölümleri arttırdığıdüşünülse de acaba ülkemizdeki ölümlerde“Koloni Çöküş Hastalığı (Colony Collaps Disorder)olabilir mi?” diye düşünülmeye ve ülkemizaraştırma kurumları tarafındanbu hastalık üzerinde durulmayabaşlanmıştır.Ülkemizdeki arı ölümlerininaraştırılması neticesinde2006 yılı arı kayıplarının toplam%24.19, 2007 yılı toplam arı kayıplarının% 30.92 olduğu tespitedilmiştir.

 Tarım ve KöyişleriBakanlığınca koloni kayıplarınıaraştırmak için oluşturulan komisyon,Varroa parazitinin ihbarımecburi hastalıklar listesindençıkarılması ve bu parazitekarşı mücadelenin eş zamanlıyapılması gerektiği, AmerikanYavru Çürüklüğü hastalığının ihbarı mecburihastalıklardan olması sebebiyle karantina tedbirleriuygulanacağından arıcılar tarafından bildirilmemesi,böylece hastalık şiddet ve yayılımalanının arttığı, arıcılarımızın ana arı değiştirmesininönemini kavrayamadıkları ve primitif arıcılıkyaptıkları, arı gen kaynaklarının korunmayıpmelezlemelerle arı ırklarının bozulduğu böylecedayanıksız ve verimsiz arı popülâsyonunun arttığısonuçlarına ulaşmıştır.Sağlıklı bir arı bir damla bal üretebilmek içinyaklaşık 120 bin çiçeği ziyaret etmesi gerektiğibilinmektedir. Bu kadar ağır bir vazifeyi yerinegetiren bu canlılara gerekli önemim verilmesigeleceğimiz açısından da son derece önemlidir.Nitekim Einstein; “Eğer arılar yeryüzündenkaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır, arıolmazsa döllenme, bitki, hayvan ve insan olmaz”sözleriyle arının insanlık için önemine ogünlerde vurgu yapmıştır.