Ana Arı – Üretimi – Satışı

 ANADOLU ANA ARISI | KARNİYOL ANA ARI | YIĞILCA ANA ARISI | KAFKAS ANA ARISI | BELFAST ANA ARI | İTALYAN ANA ARI |
(Apis mellifera anatoliaca) - (Apis mellifera carnica)-(Apis mellifera Caucasica)-(Apis mellifera ligustica)

Ana Arı Üretimi | Gelişmeler

Ana Arı Üretimi | Gelişmeler
27 Ekim 2018 - 9:59

Anadolu’da geleneksel olarak yapılan arıcılık dünyadaki gelişmelere koşut olarak önemli değişimler geçirmiştir.

Geçmiş otuz yıllık süreçte koloni sayısı yaklaşık iki kat bal üretimi ise üç kat artmıştır.

İlkel kovanların yerini modern kovanlar almış, hastalıklarla mücadele ve damızlık materyal kullanımı gibi teknik arıcılığın gerektirdiği uygulamaların kullanımı yaygınlaşmış ve gezginci arıcılığın da etkisiyle koloni başına bal üretiminde önemli artışlar olmuştur (Şahinler ve ark.,2003).

Ancak Türkiye koloni sayısını daha fazla artırmadan verimliliği etkileyen tüm unsurları denetim altına alarak koloni başına bal verimini ve toplam bal üretimini iki katına çıkaracak potansiyeli taşımaktadır.

Arıcılık teknikleri bir taraftan verimliliğin ve toplam bal üretiminin artmasına yol açmakta, bir taraftan da bu tekniklerin yanlış uygulanmasıyla önemli sorunlar yaşanmaktadır.

Hastalık ve zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan pestisitlerin, naftalinin ve antibiyotiklerin kalıntıları, piyasaya sürülen sahte ballar, balların ticari glikoz ve nişastalı ürünlerle karıştırılması veya hasat döneminde arıların şeker şurubu ve benzeri besinlerle beslenmeleri arı ürünlerinin saf, doğal imajını bozmakta, tüketicilerde kaygı ve isteksizlik yaratmaktadır. Ayrıca bu uygulamalar.

Türkiye’nin bir çok Avrupa Birliği ülkesi ve A.B.D’ ne yaptığı bal ihracatında da en önemli sorunları
oluşturmaktadır.Yıllara göre değişmekle birlikte yılda 5-10 bin ton bal ihracatı yapılan ülkemizde
kalıntı sorunu nedeniyle büyük güçlükler yaşanmaktadır.

Dünyada en büyük ihracatçı olan Çin’ in Avrupa ve Amerika pazarlarından antibiyotik ve pestisit kalıntıları nedeniyle ballarının geri dönmesi Türk balının ihracatında yeni olanaklar yaratmıştır. Nitekim 2001 yılında Türkiye’ den A.B.D’ ye 71 ton bal ihraç edilmişken 2003 yılında 2223 ton bal ihraç edilmiştir (Parker, 2004).
Ancak Türk ballarında da zaman zaman kalıntı sorunu yaşanmakta ve bu konu tüm sektörü etkilemektedir.

Avrupa’ da arı hastalıklarının tedavisinde antibiyotik kullanımı yasaklanmıştır. Avrupa Birliği onaylanmış ilaçların dışındaki hiçbir ilacın arıcılıkta kullanımına izin vermemektedir.

Bir çok ülkede ithalatçı firmalar kendi kriterlerini belirlemekte ve bal alımını bu kriterlere göre yapmaktadırlar.

Avrupa ve ABD’ ye ihraç edilen ballarda naftalin, çeşitli antibiyotik kalıntıları ve balın doğal yapısını bozan şeker şurubu, ticari glikoz ve nişastalı ürün karışımları nedeniyle çok önemli sorunlar yaşanmaktadır.

Hem yasal hem de mesleki yaptırımlar, etkin denetim ve sektörel organizasyonla belirtilen sorunlar
çözüldüğü takdirde Türkiye bal ihracatında çok önemli gelişmeler yaşanacaktır (Sunay ve ark.,2003).

Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde üreticilerin örgütlenmesi ve kayıt altına alınabilmesi amacıyla arıcılık birlikleri ve merkez birliği kurulmuş, üretilen ürünlerin bütün süreçlerde denetlenebilmesi için de Türk Gıda Kodeksi’ nde bal tebliğ ve bal eylem planı uygulamaya konulmuştur.

Resmi Gazete’ de yayınlanan bal tebliğinde temel petek, bal mumu ve balın tanımı ve içeriği, balın naftalin, ticari glikoz ve nişasta içermeyeceği, bala hiçbir katkı maddesi katılamayacağı, balda bulunabilecek maksimum pesimist kalıntı miktarları ve baldaki veteriner ilaçları tolerans düzeyleri, balın ambalajlanması, etiketlenmesi, taşınması, depolanması ve tescil ve denetimine ilişkin hükümler açık olarak belirtilmiştir.

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tüketici sağlığını korumak ve bal ihracatının artırılması için bal, bal mumu ve temel peteğin uygun, hijyenik ortamlarda üretilmesine yönelik bal eylem planı uygulama talimatını hazırlayarak ülke genelindeki tüm birimlerine iletmiştir. Bu çerçevede bal üreten, toplayan, ambalajlayan, depolayan ithal ve ihraç eden kişi ve kuruluşlar kayıt altına alınacaktır.

Bal ve temel petek üretici ruhsatı, bal toplama merkezlerinde ve bal mumu temel petek işletmelerinde tutulacak kayıt formları, kullanılacak ilaçlarla ilgili işletme kayıt defterleri hazırlanmış ve böylece balın üretimden tüketiciye ulaşana kadar tüm süreçte ruhsatlı, kayıtlı ve kurallara uygun, denetlenebilir ve kontrol edilebilir bir sistemi uygulamak amaçlanmıştır.

Kamusal alanda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, İl Özel İdareleri ve bazı fon, vakıf ve projelerden arıcılığa son otuz yıl içinde yaklaşık 100 trilyon TL kaynak aktarılmıştır (Gürses ve İnci,
2003).

Bu kaynaklar büyük ölçüde koloni ve arı malzemeleri dağıtımında kullanılmış, bu amaçla yürütülen Türkiye koloni sayısı ve km2 yeprojeler iyi izlenmemiş, yöntemler iyi belirlenmemiş ve bu kaynaklardan etkin yararlanılamamıştır.

Türkiye koloni sayısı ve km2’ye düşen arı yoğunluğu bakımından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır (Fıratlı ve ark., 2000).

Artık amaç koloni sayısını artırmak olmamalıdır.Verimliliği ve kaliteyi artırarak denetime uygun
örgütlü ve kayıtlı bir sisteme geçilmesi zorunludur.

Son yıllarda bu yanlıştan dönülmesi ve verimliliği etkileyen en önemli unsurlardan biri olan damızlık
materyal (ana arı) kullanımının birlikler kanalıyla desteklenmesi sektör için çok önemli bir gelişme
olmuştur.

Sonuç Zengin bitki örtüsü, iklimsel özellikleri ve insan kaynağı dikkate alındığında Türkiye’de arıcılık hem ülke insanına sağlıklı ürünler sunabilecek hem de önemli ihracat geliri sağlayabilecek potansiyeli olan bir sektördür.

Bu nedenle arıcılığın bilgi ve teknolojiyi az kullanan, dağınık, örgütsüz, kayıt dışı ve denetlenemeyen yapıdan bir an önce kurtulması gerekir.

Örgütlenmenin teşviki, desteklerin daha etkin kullanımı, denetim ve standartlara uygun üretim için yasal mevzuatın düzenlenmesi önemli adımlardır.

Ancak arıcılık profesyonelce yapılan bir meslek olarak algılanmadığı ve sektör bir bütün olarak örgütlenip oto kontrolünü yapmadığı sürece kamusal alanda atılan adımlar yetersiz kalacaktır.

Arıcılık etiği ile ilgili kuralların çoğu yasalar ve yönetmenliklerde geçmektedir. Tarım ve Köy işleri
Bakanlığı’ nda bir şube çatısında 4-5 teknik elemanla ve taşradaki hantal ve karmaşık teşkilat yapısı içinde yeterli ve etkin denetimin gerçekleştirilmesi olanaklı değildir.

Yasal mevzuatın uygulanması büyük ölçüde mesleki örgütlenme ve mesleğin etik ilkelerinin çok iyi kavranması ile olacaktır. Her meslek grubunda olduğu gibi arıcılıkta da bilgisizlikten ve açgözlülükten kaynaklanan yanlış uygulamalar her zaman olacaktır. Ayrıca arıcılık sektörü doğası gereği bu olumsuzluklara oldukça açıktır.

Bu nedenle Türkiye’ de arıcılık karlılığı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde bilgi ve teknolojiyi kullanan, örgütlü, etik kuralları olan ve bu kurallara büyük ölçüde uyulan bir meslek olarak yapılanmasıdır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİARI ÜRÜNLERİ
Hangi arama motoru Bizi tercih ediliyor?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Ana Arı Kalitesinin Önemi
ANA ARIANA ARI | SATIŞIAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Kaliteli Ana Arı Nasıl Üretilir.?
ANA ARIANA ARI | SATIŞIANA ARI ÜRETİMİAnadolu Ana Arısı | Üretimi | SatışıBelfast-Buckfast | Üretimi | Satışıİtalyan Ana Arı | Üretimi | SatışıKafkas Ana Arı | Üretimi | SatışıKarniyol Ana Arı | Üretimi | SatışıYığılca Ana Arı | Üretimi | Satışı
Damizlik Ana Ari
ANA ARIANA ARI | SATIŞIARI ÜRÜNLERİ
ANA ARI ÜRETİMİ

Copyrigth 2003-2019 © www.aridostlari.com tüm hakları saklıdır.sitesinde yer alan bütün içerik,5846 numaralı yasa telif hakları kanunu ile korunmaktadır.